vegefactory

เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

เวจจี แฟคตอรี่ คือโรงงานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยีแสง LED
ถือเป็นระบบเดียวในโลกที่นำมาใช้เพาะปลูกผักกาดคริสป์เฮด (ไอซ์เบิร์ก) ปริมาณมากได้สำเร็จ

เวจจี แฟคตอรี่ คือโรงงานปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ แสงแดดเทียมจากหลอด LED:

เกี่ยวกับ Info
  • เทคโนโลยีควบคุมแสงคุณภาพสูงสำหรับการเพาะปลูก
  • การออกแบบเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพการทำงาน
  • เทคนิคการเพาะปลูกผักหลากหลายสายพันธุ์ในปริมาณมาก
  • ควบคุมสุขอนามัยด้วยการเพาะปลูกแบบปราศจากสารกำจัดศัตรูพืช
    แบคทีเรียและแมลง

― วีดีโอแนะนำ เวจจี แฟคตอรี่ ―