นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ในการทำงาน ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนั้น  ทางบริษัทได้จัดระเบียบและกำหนดระบบอิสระขึ้นเอง
โดยคำนึงถึงแนวโน้มระดับสากล จากนั้นจึงวางนโนบายการเก็บรักษาข้อมูลและดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทางบริษัทจะวางระเบียบเรื่องการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามคำประกาศดังกล่าว
พร้อมแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน (พนักงานประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว, พนักงานพาร์ทไทม์ และลูกจ้างรับเหมา) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆรับทราบ
และดำเนินการปรับปรุงและรักษากฎระเบียบอย่างเหมาะสมเสมอ

2. ทางบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องยุติธรรม

3. ทางบริษัทจะวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และมาตรการการป้องกันไวรัส
เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

4. ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. ทางบริษัทจะทบทวน ปรับปรุง และยกระดับระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

1. ทางบริษัทจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจน

2. เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต่อจากบุคคลที่สาม
ทางบริษัทจะตรวจสอบว่าบุคคลที่สามได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมหรือไม่
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

3. ทางบริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และควบคุมวิธีการการได้รับข้อมูลตามกฎหมาย และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตความจำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจกแจงอย่างชัดเจนตอนขอรับข้อมูล

การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

ทางบริษัทจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับให้กับบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือมาตรการเทียบเท่าอื่น ๆ

2. ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการจัดเตรียมสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา โดยมีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

3. ในกรณีที่ทางบริษัทนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับมอบงานภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

4. ในกรณีที่จำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์สำคัญ เช่น ชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลและมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ภายในผู้เกี่ยวข้องที่ระบุตัวตนชัดเจน โดยแจ้งหรือประกาศให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าถึงจุดประสงค์ในการใช้งานและปลายทางที่ส่งต่อข้อมูล

5. ในกรณีที่ถือเป็นหน้าที่ทางกฎหมาย หรือในกรณีที่ให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทคิชา จำกัด
แผนกรับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล์ : mailmast@taikisha.co.jp