เกี่ยวกับ

Vege-factory Creates The Best Environment For Plant Cultivation

จุดเด่นของ เวจจี แฟคตอรี่

― เทคโนโลยีควบคุมสภาพแวดล้อม ―

เทคโนโลยีควบคุมสภาพแวดล้อม

ระบบไฟ LED ประสิทธิภาพสูง

ระบบไฟ LED ประสิทธิภาพสูงช่วยทำให้เกิดการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลา
ให้แสงที่สอดรับกับธรรมชาติของต้นพืช นอกจากนี้ เวจจี แฟคตอรี่ ยังพัฒนาระบบที่ช่วย
ประหยัดค่าไฟโดยดึงพลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้
การปลูกผักกาดคริสป์เฮด (ไอซ์เบิร์ก) ปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรมที่ในอดีตถูกมองว่า
เป็นไปไม่ได้ เกิดขึ้นได้จริง

ระบบปรับอากาศสำหรับปลูกผักหลายชั้นในพื้นที่กว้าง

ระบบปรับอากาศสำหรับปลูกผักหลายชั้นในพื้นที่กว้าง

ระบบปรับอากาศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทคิชาช่วยควบคุมการเพาะปลูกผักหลายชั้นบนพื้นที่กว้างได้อย่างคงที่ ปราศจากปัญหาอุณหภูมิและความชื้นไม่สม่ำเสมอ

การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

― เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ―

การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

รางสำหรับเพาะปลูกหลายชั้น

รางสำหรับเพาะปลูกสูงสุด 12 ชั้น ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การใช้ระบบจัดพื้นที่ระดับกลางโดยหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่สูงช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เทคนิคการเพาะปลูก

― เทคนิคการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ―

เทคนิคการเพาะปลูก

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์

ระบบการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ให้สารอาหารแบบหมุนเวียน
ช่วยให้เกิดผลผลิตได้อย่างมั่นคงตลอด 365 วัน

ประเภทผักที่สามารถปลูกได้

เวจจี แฟคตอรี่ สามารถผลิตผักได้นานาชนิด รวมถึงผักกาดคริสป์เฮดซึ่งเคยเชื่อกันว่า
ไม่สามารถปลูกได้ในโรงงานที่ใช้เพียง LED อย่างเดียว นอกจากนี้ ยังสามารถขยายผล
ไปสู่การปลูกผักเพื่อสาขาเฉพาะทาง เช่น อาหารฟังก์ชั่น หรือ เวชศาสตร์ป้องกัน ได้อีกด้วย

ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

― เทคโนโลยีควบคุมสุขอนามัยอย่างเข้มงวด ปราศจากสารกำจัดศัตรูพืช แบคทีเรีย และแมลง ―

Safe and Reliable

สภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะ

ผลผลิตปลอดภัยและน่าเชื่อถือเนื่องจากเพาะปลูกแบบปราศจากสารกำจัดศัตรูพืชอย่างครบวงจร
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักนี้ช่วยปรับปรุงให้ผักมีคุณภาพสูงและรสชาติดีเยี่ยม

ปราศจากแบคทีเรียและแมลง

ใช้เทคโนโลยีการกรองและเฝ้าระวังแบคทีเรียเพื่อควบคุมสุขอนามัยอย่างเข้มงวด

การติดตั้งและบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย

ไทคิชาพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบโรงงานปลูกผัก การก่อสร้าง
ไปจนถึงการบำรุงรักษาหลังการขาย

Head Office

ประวัติและผลประกอบการ 100 ปี ในฐานะบริษัทออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมสภาวะอากาศ (HVAC)

ก่อตั้งในปี 2456 ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคนไซชา” บริษัทไทคิชามีอายุครบ 110 ปี
ในปี 2566 ปัจจุบัน บริษัทไทคิชาดำเนินการ 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ “ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
(ระบบปรับอากาศในอาคารและพื้นที่อุตสาหกรรม)” และ “ระบบพ่นสี” มีบริษัทในเครือ 30 แห่ง
ในต่างประเทศ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Development Center

งานวิจัยและพัฒนา

ไทคิชาบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 แห่งทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า ทีมวิจัยจะรับฟังความต้องการ
ของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นดังกล่าวและข้ามข้อจำกัดของเทคโนโลยี
การควบคุมระบบปรับอากาศและเทคโนโลยีพ่นสี ที่เคยมีมา
การติดตั้งและบริการซ่อมบำรุงหลังการขายไทคิชาพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การออกแบบโรงงานปลูกผัก การก่อสร้าง ไปจนถึงบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย

Cultivation Support

สนับสนุนการก่อสร้างโรงงานปลูกผักอย่างครบวงจร

ไทคิชาพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรตอบรับความต้องการหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่แล้วหรือการก่อสร้างใหม่ นับตั้งแต่การออกแบบ
โรงงานปลูกผัก การก่อสร้าง การสนับสนุนขั้นตอนเพาะปลูก ไปจนถึงบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย

Global network

พร้อมบริการทั่วโลก

ไทคิชามีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ลูกค้าสามารถพัฒนาโรงงานปลูกผักได้ในหลายพื้นที่โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของเรา ไทคิชาพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาหลังการขายในพื้นที่ต่างประเทศเช่นเดียวกัน